Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2012

piksel
piksel

January 26 2012

piksel
4470 8620
Reposted bywiikuwhymefreakingood

January 24 2012

piksel

September 20 2011

piksel
Chcę mieć z Tobą kota!
Reposted fromscar scar viadelikatnienie delikatnienie

September 02 2011

piksel
4461 d80b
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie viaSamotny Samotny

August 08 2011

piksel
2983 ff4c 500
Reposted bypiae piae

July 27 2011

piksel
1020 8013

July 08 2011

piksel
8416 edd2
piksel
2043 278c
Reposted fromadamskyworks adamskyworks viaTroczka Troczka
piksel
3841 bb78

June 26 2011

piksel
5748 de75
Reposted fromclitoris clitoris viaTroczka Troczka
piksel
#That's the coolest makeup I’ve ever seen
Reposted fromcelaeno celaeno viahorvatht horvatht
piksel
3195 9df2
piksel
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie, i powie zgorszony: Gdzie łazisz! W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
piksel
'może go nie kocham. tak, to prawdopodobne, że go tylko lubię. ciągle o nim myślę i zastanawiam się, co robi, i jak się czuje, czy wszystko mu się udało, czy myśli o mnie tyle co ja o nim. nie, nie kocham go. ale zdecydowanie jest na dzień dzisiejszy najważniejszym mężczyzną w moim życiu

December 26 2010

piksel
6611 12d8
piksel
6382 f796
piksel
5489 9b0f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl